НАРЕДА

Нареда на работниците за освобождението на българския народ

Подбуда и цел

Подбуда. Тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканският полуостров.

Цел. С една обща Революция да се направи коренно преобразувание на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република(народно управление), на същото това място, което са нашите прадеди със силата на Оръжието и със своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно беснеят турски кеседжии и еничери и в което владей правото на силата, да се повдигне храм на Истината и правата Свобода и Турският чорбаджилък да даде място на Съгласието, Братството и съвършенното равенство, между всички народности, Българи, Турци, Евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение, било във вяра било в Народност, било в гражданско отношение, било в каквото било, всички ще спадат под един Общ Закон, който по вишегласието от всички народности ще се избере.
За извършването на такава революция са нужни:
1) Уреждане;
2) Пари;
3) Хора;
4) Оръжие и други Бойни потреби.
За да се приготвят всичките тези и да се извърши, самата революция, наредиха се хора, избрани по съгласието на по -голямата част на Българският народ и съставиха Централен Български Революционен Комитет.

Централен Български Революционен Комитет

Пребиванието на на Ц.Б.Р. Комитет е в Българско, но именно в кой град е няма да се знае - навсякъде и никъде.

 

Б.Ц.Р. Комитет се състои от един председател и от един подпредседател, един писар и един помощник, един касиер и още седем члена между които и един поп.

Председателят, писарът и техните помощници, и касиерът се избират от членовете на Комитета,  ще се променят от същите и ще бъдат под надзора им.

Длъжността на Председателят

1. Да отваря заседанията.
2. В нужно време да свиква извънредни събрания.
3. Да варди и удържа ред на разискванията и гласоподаванията в заседанията.
4. Да въвежда в работа решенията на заседанията.
5. Да води надзор над подпредседателят, писарите и касиерът в изпълняването на длъжностите им.
6. В гласоподаванията ще дава само един глас, в случай, когато и на двете страни гласоподаванията са равни може, да даде още един.

Длъжноста на Подпредседателят

1.    Ще помага на Педседателят в извършването на Длъжностите му.
2. По време на отсъствието Председателево, ще го заменява в службата му.

Длъжноста на Касиера

1. Ще приема пари от частните Б.Р. Комитети и от други места срещу които ще издава разписки под номера, ще ги записва в Касиерската книга, ще явява зя тях и на комитета за да се запишат в главната Комитетска книга.
2. Ще издава пари по решението на комитета, навсякъде и за всичко.

За събранията вобще
Всичките членове на Комитета са в събранията равноправни. Събранията ще стават редовно в неделята два пъти; в нужда и по - често. Решенията на събранията ще стават по вишегласие, което Председателят подир нужните разисквания обявява. Решенията ще носят Комитетският печат, без него не са припознати.

Писма до Ц. комитет, както и от него до вънкашните частни комитети, ще се приемат и изпровождат само чрез едно лице което Ц. комитет ще назначи. Никой от частните комитети няма да знае де е Ц. ком. и кои лица го съставляват.

I. Устройство

За да може комитетът по-лесно да нареди работите и приготви революцията, състави в градищата с околните им села частни р. комитети.

За да може по-добре да нагледва работите на частните комитети и да извършва наказанията на престъпниците на закона, нареди тайна полиция.

А за да могат да бъдат и съобщенията между него и частните комитети по-сигурни, нареди революционерна тайна поща.

II. Пари

С пари ще се снабдява ЦБРК сам или чрез частните комитети на начин, когото той със съгласието на частния комитет за най -добре намери.

III. Хора

С хора, било за войводи, пощари, полицаи или пък за действуващи на пръв позив войници, ще се снабдява ЦРБК или направо, или чрез другите частни комитети по наредата, която той ще им даде.

IV. Оръжие и други бойни потреби

С оръжие ще се снабдява ЦРБК сам, като проводи по-напред хора учени, които разумяват от оръжие да го прегледат.


Частните български революционарни комитети

Всякой град с околните си села съставлява частен БРК, който се управлява тъй също както и Централният.

Всякой частен БРК се допитва и отправя писмата си до Ц. комитет, под когото направо и зависи.
Всички писма и решения от частния БР комитет до Централния ще се отправят пак чрез едно тайно лице, което частният комитет ще си назначи.

Както членовете на Ц. комитет не са никому известни, тъй също и членовете на частния комитет са тайни.

Само по едно лице от частните комитети е известно на Ц. комитет. За в случай ако лицето, назначено от частния комитет, чрез което стават сношенията на комитетите, падне в неприятелски ръце.

Длъжността на Частните Б. Р. комитети

Частните БР комитети са длъжни да съобщават на Ц. комитет;
1. От колко села се състои околността им.
2. В кое село колко хора има и от каква са народност и по колко от всяка народност.
3. Колко има български юнаци, способни да носят оръжие иколко са готови за първи позив.
4. Колко оръжие имат и какво е.
5. Дали имат в околността си способни хора за войводи и де се намират.
6. Колко може да се сбере в нужно време жито, овес, ечемик, сено, слама и други потреби за храна на животните.
7. Колко може да има волове, крави, коне, овце и др.
8. Колко яхъра има и по за колко животни и др. подобни,    които ще им са назначат от Ц. комитет.


Тайната полиция

Тайната полиция зависи и е под заповедта само на Ц. комитет. Никой от частните комитети няма да знае от кои лица тя се състои.

Броят на членовете е неизвестен. Ц. комитет го определя според потребите.

Членовете на тайната полиция са разпръснати по всичките градища.

Всякой от членовете на тайната полиция познава революциопарните работници в града, в когото е определен, чрез един знак, който му е съобщен от Ц. комитет.

Длъжността на тайната полиция

1. Да нагледва тайно делата на революционерните работници в града си и да ги съобщава на Ц. комитет.
2. Да опитва и да се уверява в точността и верността на тайната полиция.
3. Да шпионира турските шпиони и да предирва стъпка по стъпка делата на турската тайна полиция и да ги съобщава направо на Ц. комитет.
4. Да е извършителна власт на Ц.К. т. е. да наказва престъпниците на закона според Заповедта на Ц. комитет. Смъртните наказания ще се извършват тайно, но ако обстоятелствата не позволяват, ще се извършват на явни места и посред пладне.

Споразуменията на полицията с Ц. комитет ще стават само чрез един човек, когото ЦК е назначил и който в същото време е управител на другите членове на полицията в града.

Членовете на полицията трябва да са хора избрани, юнаци, решителни, верни и постоянни.

Наказанията ще извършват онези членове на тайната полиция, на които падне жребие и които се намират в града, дето ще се извърши наказанието.

Тайната поща

Тайната поща зависи и се управлява направо от Ц. комитет.

Броят на членовете на тайната поща не е определен, ще се увеличават или умаляват според потребите.

Член от тайната поща няма да познава повече от четирима или петима от своите другари.

Разнасянето на писма, решения или други съобщения ще се съобщават от лице на лице с нужните лозинки - никак направо.

Как ще се приемат нови революционарни работници

Всякой, който иска да участвува във великото дело на народното ни освобождение, трябва да се яви с време, за да не каже подир, че желаел да работи, но нямал случай.

Ако някой, поканен да вземе участие в работите ни, се откаже, трябва да изложи писмено причините и основанията, на които се отказва, и условията, под които би приел.

Който иска да вземе участие в работите ни, трябва да има препоръка от някого от познатите до някой революционен работник.

Когато се препоръчва на някой от работниците някой вънкашен човек, трябва по-напред да го изпита: кой е, отде иде, какво иска, какви му са мислите и др., па да яви за всичките тези на Ц. комитет, като прибави още и добър опис на физиономията му и въобще на всичките му свойства характеристични, а пък него да го задържи, доде приеме отговор от комитета.

Когато се яви на комитета, че някой си е преводен от някое дружество или от някого за някакво си споразумение с комитета, той трябва да яви на тайната полиция да го изпита, а пък в същото време да се увери сам, или писмено, или устно, от човека, когото нарочно трябва да проводи до онез, които са го най-напред препоръчали, или право до оногоз, от когото казва, че е бил проводен.

Когато комитетът се увери, че проводеният или препоръчаният човек е чист, влиза с него в споразумение посредством едного, когото той сам си е отредил.


За приемането на Войводите и за техните длъжности

Войводите се приемат по гореизложения начин.

Когато някой войвода се яви на ЦК и поиска да бъде приет, трябва по-напред да положи изпит от нужните военни науки пред комисията военна, която ЦК ше нареди и според знанието ще застъпи и приличното място; без изпит не е приет никой. Длъжностите на войводите са: да прегледат позициите, да изберат и определят бранителни точки и да направят нужните фортификаторни планове за укреплението им, да назначат операционните и комуникационни линии, да направят план за революцията, да приготвят нужния военен закон и най-подир да вдигнат народните байраци и да прогласят народната свобода и Балканската република.


За всекиго въобще

Всякой от членовете на революционерните работници, бил кой бил, трябва да знае сам и да държи в сърцето си това, щото му с поверено.

Нe трябва да казва, нито да загатва за таквиз работи на любовница, на жена и пр., само на наИ-искрeнiя си приятел може да позагатва нещо, та кога се увери, че и той желае заедно с него да дели щастие и нещастие на бойното поле, може да го приемне, като извести предварително частния комитет, под когото зависи.

Ако някой от революдионарите падне в някоя нужда, всякой от другарите му (разумява се всичките други революционари) е длъжен на показания му знак да му помогне.

Ако се появи някой непознат човек, та поиска в името на ЦК да буни народа или други подобни, макар той и да е имал нужния знак (може би откраднат или със силата на оръжието е изпитан).В такъв случай трябва да се яви на ЦК и да се преследва, па ако може, и да се улови от тайната полиция.

Ако се случи, че лозинката падне в неприятелски ръце, трябва по-скоро да се яви на ЦК да я промени.

Ако някой тайно или по друг начин се научи, че неприятелите кроят нещо тайно, трябва изведнъж да се яви на ЦК, па ако може, и на другите частни комитети.

Наказателен закон

§ 1. Ако някой, бил Войвода, бил член на комитета, бил вънкашен, бил кой бил, дръзне да издаде нещо на неприятеля ни, ще се накаже със смърт.
§ 2. Ако някой от влиятелните българи, или Войвода, подкупен от чуждо правителство или от друго частно лице, поиска да ни пречи на работите под какъвто начин и да било, такъв ще се счита за неприятел и ще се наказва със смърт.
§ 3. Ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система, Демократска република" и състави партии за деспотско-тиранска или конституционна (в смисъл конституционни монархия) система, то и таквизи ще се считат за неприятели на Отечеството ни и ще се наказват със смърт.
§ 4. Ако някой не признае Централния революционен български комитет и поиска да се опита на своя глава да по дигне бунт, то за пръв път ще му се каже, но ако и то не помогне, ще се накаже със смърт.
§ 5. Ако някой от членовете на тайната полиция се откаже да извърши по заповедта на комитета някое си наказание, ще се накаже със смърт.
§ 6 Ако някой в пиянство изкаже нещо от тайната, за пръв път ще му се напомни, повтором ще се отстрани от работата ни.
§ 7. Ако някой от служащите, като председателят и др., поиска да злоупотреби със служебната власт, за пръв път ще се лиши от служба; повтором ще се извади съвсем, като по-напред да подпише за грешката си и да я поднесе писмено на комитета-ако и така не изпълни, ще се накаже със смърт.
§ 8. Ако някой от членовете на тайната поща или друг някой дръзне да отвори или унищожи някое писмо ще се накаже със смърт.
§ 9. Ако някой от касиерите издава за нещо пари без знанието на комитета, или дръзне да вземе и усвои и най - малка част от поверените му пари ще се накаже със смърт.

Нужно проглашение

Централният български револхоционарен комитет в името на всичките онези, които са го избрали, упълномощили, основан на своята тайна полиция и със силата на нейното оръжие прогласява:

1. Никой от българските войводи или чорбаджии няма право да представлява българския народ пред другите народности и да прави с тях сам уговори без знанието на Ц. комитет.
2. Никой няма право да съставлява други революционни комитети без знанието на Ц. комитет.
3. Никой няма право да издава революционни прокламации и да буни народа без знанието на Ц. комитет.

Забележка
Тоя закон ще трае до захващането на революцията. Щом гръмне първата пушка, важността му пада и ще влезе в действие нов военен закон, когото войводите със съгласието на Ц. комитет нареждат.